Pomôžeme Vám

Či už začínate podnikať, meníte charakter prevádzky, alebo potrebujete vypracovať dokumentáciu, ktorú vyžaduje súčasná legislatíva, PONÚKAME Vám širokú škálu služieb, ktorú Vám individuálne prispôsobíme k Vašej prevádzke a projektu, podľa Vašich požiadaviek.

Agentúra Correct - Činnosti

 

 

Konzultácie a poradenstvo

 • Ku projektovej dokumentácii za účelom získania - územného rozhodnutia, stavebného povolenia
 • Ku kolaudácii za účelom získania kolaudačného rozhodnutia
 • K uvedeniu pracovných priestorov do prevádzky
 • K uvedeniu potravín na slovenský trh
 

Vybavenie súhlasných stanovísk

 • Otváracie hodiny
 • Ohlásenie živnosti
 • Oznamovacia povinnosť, atď. 

Vypracovanie dokumentácie a audit

 • HACCP, jeho validácia a verifikácia
 • Prevádzkový Poriadok vrátanie jeho schválenia
 • Interný Audit HACCP v potravinárskych prevádzkach
 • Pravidelný Audit - Vnútorná kontrola bezpečnosti potravín pre overovanie zdravotnej neškodnosti a kvality potravín
 • Podnikové normy
 • Označovanie výrobkov
 

Zastupovanie

 • v rokovaniach s orgánmi potravinového dozoru
 

Etikety

 • Návrh a kontrola textov a etikiet potravinárskych výrobkov v súlade s platnou legislatívou
 • Korektúra etikiet
 • Preklady textov (povinného označovania) a etikiet do a z anglického, nemeckého a talianskeho jazyka

 

Školenia

 • Školenia Odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností pre prácu v potravinárstve za účelom získania osvedčenia
 • Školenie Zásad Správnej výrobnej praxe a plánu HACCP
 • Školenia hygieny potravín
 • Školenia Zásad hygienickej manipulácie s potravinami
 • Školenie v súvislosti so Zákonom o ochrane spotrebiteľa, reklamačné konanie a reklamačné kúpne zmluvy
 • Školenia o platnej legislatíve, zmenách a povinnostiach z nej vyplývajúcich pre prácu v potravinárstve
 • Školenia DDD - deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia
 • Školenia - príjem a manipulácia s tovarom živočíšneho pôvodu, kontrola doby spotreby a minimálnej trvanlivosti, manipulácia s odpadom živočíšneho pôvodu

Školenia vykonávame pre: všetky potravinárske prevádzky, prevádzky spoločného stravovania a reštaurácie, penzióny a hotely, rekreačné strediská, výrobné potravinárske prevádzky, bufety, reštaurácie "Fast food", atď.

Ponúkame Vám konzultácie a poradenstvo ku všetkým hore uvedeným činnostiam.